Beleidsakkoord

30 April 2019

Beleidsakkoord

Londerzeel kiest er resoluut voor om te evolueren naar een energieneutralegemeente.

Onze visie werd vertaald in een bestuursakkoord dat we nu samen met en voor al onze inwoners uitvoeren.

Hier vind je onze insteek, hoe we samen werken en wat we concreet willen doen voor Londerzeel.

 

Het beleidsakkoord van het gemeentebestuur van Londerzeel.

I Voorwoord
Londerzeel staat voor heel wat uitdagingen en dat in een nationaal en internationaal
woelige periode. Ook financieel zit onze gemeente allesbehalve op rozen. Maar niets doen
en afwachten is geen optie. De keuzes die we nu maken bepalen immers mee de
gemeente die we aan onze kinderen en kleinkinderen zullen doorgeven.
De 3 partijen, die een meerderheid vormen voor de komende bestuursperiode, hebben
uitgebreid de speerpunten voor hun gezamenlijk beleid besproken. Deze vormen de
leidraad waar burgemeester en schepenen ééndrachtig hun schouders onder zullen
zetten.
Dit strategisch bestuursakkoord zal nu, samen met de gemeentelijke administratie,
afgetoetst worden aan de reële financiële situatie en vertaald worden in een concreet,
ambitieus en realistisch strategisch en budgettair meerjarenplan.


II. Onze leidende principes
Alle leden van het gemeentebestuur vinden elkaar in enkele cruciale principes, die de rode
draad vormen voor onze samenwerking:
- Samen werkt! Wij geloven dat enkel oprechte samenwerking onze gemeente vooruit
stuwt. Samenwerking binnen de coalitie, tussen meerderheid en oppositie, en als
gemeentebestuur met de hele bevolking, het ganse middenveld en alle andere
betrokken actoren. We gaan actief op zoek naar partnerships om draagvlak te creëren
en afgesproken doelstellingen te realiseren. Vanuit een win-win filosofie trekken we
mede-investeerders aan ter versterking van de gemeentelijke financieringsmogelijkheden: naast elke euro van de gemeente zal er - waar mogelijk - ook een extern opgehaalde euro staan.
- Duurzaam verbinden! Elke beleidsbeslissing zal afgetoetst worden aan het behalen
van duurzame oplossingen. Hierbij kijken we zowel naar ecologische duurzaamheid
(d.w.z. groene oplossingen in het kader van milieubehoud, klimaatverandering en
energietransitie) als naar sociale duurzaamheid (d.w.z. verdeling van welvaart en
welzijn over bevolkingsgroepen en generaties heen

- Digitaal is het nieuwe normaal! We zetten prioritair in op het efficiënt aanwenden
van digitale mogelijkheden. Samen met partners loodsen we Londerzeel binnen in de
concepten van een “smart city”, zodat we op basis van datatoepassingen nieuwe
diensten kunnen aanbieden, informatiedoorstroming versnellen en/of in real-time
kunnen ingrijpen waar nodig. Tevens onderzoeken we best practices op vlak van
toekomstgerichte technologieën en initiëren we proefprojecten om de woon- en
leefkwaliteit van de Londerzelenaars te verbeteren.


III. Onze 5 speerpunten voor een mooier en sterker Londerzeel
Wij willen van Londerzeel een mobiele en voor iedereen warme gemeente maken met
actieve karaktervolle dorpskernen waar duurzaamheid en veiligheid voorop staan en
waar een dynamisch bestuur inzet op efficiëntie, transparantie en interactiviteit.


1) Een mobiele gemeente
Een integraal en duurzaam mobiliteitsplan moet het verkeer in en rond de
Londerzeelse dorpskernen vlotter doen verlopen dan de voorbije jaren het geval was.
Dit plan heeft de ambitie om verkeersstromen, parkeren, verkeersveiligheid,
woonkwaliteit, bereikbaarheid van lokale handel en leefmilieu met elkaar te
verzoenen.
Het mobiliteitsplan zal rekening houden met de verschillende vervoersmodi en
vertrekken vanuit het STOP-principe (Stappen-Trappen-Openbaarvervoer-Personenwagens). Dit betekent dat we onze inwoners zullen aanmoedigen om lokale
verplaatsingen in en rond hun dorp in eerste instantie te voet en met de fiets te doen.
Daartoe gaan we focussen op het wegwerken van ontbrekende linken in
fietspaden en trage wegen. Tussen onze dorpen zullen we een aantal
‘fietsostrades’ identificeren, bewegwijzeren en promoten.
Er zal aansluiting voorzien worden op parkeergelegenheid en op de grotere
bovengemeentelijke fietslussen (vb. van/naar Brussel).
Aansluitend zullen op strategische plaatsen verzorgde fietsstallingen komen,
in combinatie met fiets- en wandelvriendelijke bestrating.
Voor het onderhoud en de bewaking van onze trage wegen gaan we, in surplus
aan het jaarlijkse budget voor onderhoud, inzetten op het gebruik van een
wijkbudget en een peter-/meterschap.
In samenwerking met scholen, handelaars en ondernemingen zal de
Londerzelenaar worden gesensibiliseerd.
Vanaf 2019 valt het openbaar vervoer onder een vervoersregio. Het ideale moment
om het aanbod van De Lijn te evalueren (inclusief toegankelijkheid van bushaltes) en
de mogelijkheid te onderzoeken om een lokale shuttlebus(op maat) te laten pendelen
tussen de verschillende woonkernen en een aantal plaatsen van belang, zoals de
woonzorgcentra, de openbare administraties, de handelscentra, locaties voor
vrijetijdsbesteding en de KMO-zones.

We leiden doorgaand verkeer om via veilige ringwegen, waar we een vlotte
doorstroming realiseren door lang-parkerende wagens van de straat te halen. Zo
creëren we autoluwe en veilige dorpskernen en schoolomgevingen met in de buurt
duidelijk bewegwijzerde parkeerplaatsen, ingericht via privaat-publieke
samenwerking. We brengen de parkings met hun bewegwijzering in kaart. Hierbij
voorzien we ook voldoende parkeermogelijkheid voor vrachtwagens.
Tenslotte verbeteren we veiligheid en doorstroming via digitalisering (sensoren,
camera’s, infoborden, dynamische verlichting, …). Prioritair brengen we de gevaarlijke
knooppunten in kaart, zowel de kruispunten voor wagens als de oversteekplaatsen
voor zwakke weggebruikers. Deze worden dan als eerste aangepakt.
Een goede mobiliteit staat of valt met een doordacht gebruik van de beschikbare
ruimte voor wonen, werken en andere functies. Hiertoe maken we een ruimtelijk
structuurplan op met gegroepeerde (her-)lokalisatie van bepaalde functies.
Via bovengemeentelijke samenwerking bereiden we de komst van de tramhalte voor,
dit in combinatie met de heraanleg van het op- en afrittencomplexen A12 en verdere
uitbreiding van industrie- en KMO-zones in de buurt van de autostrade.


2) Een warme gemeente voor iedereen
Londerzeel wil een open ‘inclusieve’ gemeente zijn, waar alle inwoners – jong en oud,
ongeacht vanwaar ze komen – zich thuis voelen en waar een goede sociale mix zorgt
voor levendigheid, veiligheid en leefbaarheid.
Alles start bij een goede omkadering voor onze jongste inwoners. Ter ondersteuning
van onze gemeentescholen willen we de samenwerking tussen de scholen en de
gemeentelijke diensten versterken, vb. in het kader van educatieve projecten. We
faciliteren ook gezamenlijke initiatieven over de verschillende netten heen, in het
ruimer kader van een flankerend onderwijs, wat leidt tot meer cohesie (één
schoolomgeving) en een efficiënter gebruik van middelen en infrastructuur (vb.
speelplein of sporthal samen, maar ook buiten de schooluren te benutten).
Naschoolse opvang optimaliseren we tot ‘kinderopvang 2.0’ onder de koepel van een
Huis van het Kind, waarbij een integratie ontstaat met het aanbod op vlak van welzijn,
vrije tijd, sport, jeugd en cultuur.
De iets oudere jeugd betrekken we als volwaardige partner bij het beleid, zowel de
niet-georganiseerde jongeren, als zij die lid zijn van jeugd- of sportverenigingen. We
faciliteren attractieve ontspanningsmogelijkheden in eigen dorp, inclusief een
Jeugdontmoetingscentrum (JOC). In samenspraak met de Jeugdadviesraad (JAL)
voorzien we een evenementencoördinator en een interactieve app voor doelgerichte
communicatie over cultuur-, sport- en ander vrijetijdsaanbod.
Londerzeel beschikt over een weelde aan organisaties en verenigingen die schitterend
werk leveren voor het welbevinden van onze inwoners. Via structureel overleg en
logistieke ondersteuning versterken we hun werking. Een gemeentelijk
cultuurabonnement, dat op termijn kan uitgroeien tot een Uit-Pas in samenwerking
met omliggende gemeenten, bijvoorbeeld met de KLM-collega’s, in combinatie met
een actief op elkaar afgestemde jaar- of half-jaar-kalender,stimuleert mensen om nog
meer activiteiten te bezoeken. We realiseren de ombouw van de vroegere OCMWsite tot een cultuurcampus,

waarin ook de Bib haar plaats vindt en die onze goed draaiende Academie bijkomende ruimte en middelen bezorgt om verder te groeien
tot een zeer brede kunstacademie.
Via hulpverlening op vlak van zelfredzaamheid stimuleren we senioren om zo lang
mogelijk in eigen huis en vertrouwde buurt te blijven wonen. Uitbreiding en renovatie
van assistentiewoningen zorgt ervoor dat een volgende levensfase, waarin extra
begeleiding nodig is, in comfortabele omstandigheden gegarandeerd blijft.
Ook mensen die het moelijker hebben, laten we niet in de kou staan. Een
representatief en goed werkend Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) en
een duidelijk onderscheiden beleidsdomein in de meerjarenplanning vormen de
hoekstenen van het sociaal beleid. Door de inkanteling van het OCMW in de gemeente
besparen we op de kosten, maar niet op de dienstverlening!
We willen kort op de bal spelen en sociale problemen snel detecteren door in elke
deelgemeente een bewegingsraad en eventueel een burenraad met
vertegenwoordigers uit het verenigingsleven te activeren. We hebben specifieke
aandacht voor verborgen (kinder)armoede, door actieve monitoring en automatische
rechtentoekenning. Preventie- en sensibiliseringscampagnes, buurttafels en gerichte
samenwerking met scholen en Huizen van het Kind zorgen voor laagdrempelige
toegang tot zorg, ook voor kwetsbare groepen. We zetten hierbij in op nabije diensten
op buurtniveau (vb. Londerzeel aan Zet, mobiele dienstverlening aan huis, occasionele
kinderopvang, …), betere erkenning en ondersteuning van mantelzorgers (bovenop
een premie) en goed omkaderde inschakeling van andere vrijwilligers (vb.
jonggepensioneerden). We vermijden dat leefloners in isolement geraken door hen
kansen te bieden op het doen van gemeenschapsdienst.
We voorzien een warm onthaal voor asielzoekers en andere nieuwkomers in onze
gemeente. Samen met scholen en verenigingen zal een specifiek hiertoe ingezette
integratieambtenaar hen centraal ontvangen en wegwijs maken in ons integratieaanbod (taalcursussen, ICT-cursussen, peter/meterschap, babbeltafels, …) en
opvolgen. We demystificeren de aanwezigheid van andere culturen door hen actief
in te schakelen in het sociale leven, o.a. via kennismakingssessies, via actieve
deelname aan evenementen, dorpsfeesten en het lokale verenigingsleven en via een
inclusiebeleid op vlak van onderwijs met actieve betrokkenheid van de (anderstalige)
ouders.


3) Actieve karaktervolle dorpskernen
Onze dorpscentra moeten bruisende ontmoetingsplaatsen zijn voor jong en oud, voor
eigen inwoners, maar ook voor wie ons dorp aandoet om een terrasje te doen, te
shoppen of om gewoon te kuieren. Gezelligheid en ‘beleving’ dienen er hand in hand
te gaan met kwaliteitsvol wonen.
De basis voor dit alles is het opmaken van een overkoepelende startnota met
duidelijke en gedragen visie per dorpskern/deelgemeente. Hierbij zetten we in op
het behoud van het landelijk karakter van onze gemeente met een gediversifieerd
aanbod aan kwalitatieve en betaalbare woningen en voldoende groene ruimte.
We brengen ons historisch erfgoed in alle deelgemeenten tot leven en aan
onderbenutte gebouwen (vb. oud gemeentehuis, station, bergkapel, …) geven we een
nieuwe invulling. In samenspraak met bewoners, handelaars en projectontwikkelaars
komen we tot een gedragen herbestemming van de huidige knelpuntzones (o.a.
Egmontsite, stationsomgeving, kerkplein St Jozef, …). De startnota mondt uit in een
RUP per dorpskern en een aantal gemeentelijke verordeningen voor de gebieden die
niet door een RUP worden afgedekt, met uitgewerkte beeldkwaliteitsplannen en een
goede mix aan private en sociale koop- en huurwoningen. Op deze manier willen we
streven naar een verdichting van de bestaande woonkernen, de mogelijkheid om
grote kavels op te delen (wonen in meervoud en/of tijdelijke woonunit in tuin) en
gemengde woonvormen te stimuleren (kangoeroe-wonen, co-wonen, …). Een
woonconsulent staat de bewoners bij met raad en daad. We brengen de parkings in
kaart en maken een duidelijke bewegwijzering naar deze parkings.
We maken een horeca- en winkelplan op, ter ondersteuning van winkels, terrassen en
kleinschalig entertainment in afgebakende belevingskernen. Pop-ups en zomer- of
winterbars moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als reguliere uitbatingen (met
gelijke kansen voor lokale ondernemers). We scheppen een aangenaam kader door
kwalitatieve bestrating, kunst, verlichting, straatmeubilair en meer groen. Bij feesten
en jaarmarkten zorgen we voor extra verfraaiing volgens thema.
De lokale economie krijgt een duidelijk aanspreekpunt via de centrummanager en het
(digitaal ondernemingsloket) en we voorzien in structureel overleg met de betrokken
beroepsorganisaties.
We ondersteunen en stimuleren lokale bedrijven om hun groei verder te zetten op
meer geschikte locaties wanneer ze tegen de limieten van hun oorspronkelijke
vestiging botsen. Daarnaast vrijwaren we maximaal de nog bestaande open ruimte,
oa. door te voorzien in inbreiding in plaats van lintbebouwing. Handelspanden worden
geconcentreerd in bepaalde zones, zodat we onnodige verplaatsingen en/of leegstand
vermijden.


4) Waar duurzaamheid en veiligheid voorop staan
Londerzeel kiest er resoluut voor om te evolueren naar een energieneutrale
gemeente. We onderzoeken actief de nieuwe milieu- en energietechnologieën, met
op korte termijn focus op zonnepanelen en sensibilisering. Via een gemeentelijke
coöperatieve kunnen inwoners participeren en meegenieten van de ecorendementen. Daarnaast schakelen we over naar slimme openbare LED-verlichting en vergroenen we het gemeentelijk wagenpark.
Het gemeentelijk milieu- en afvalactieplan zet in op 3 sporen: (1) sensibilisering, ook
via scholen en verenigingen, (2) onderzoek naar bijkomende maatregelen, vb.
afvalkorven, wijkcontainers, groenschermen tegen geluidsoverlast, … en (3)
consequent optreden bij overtredingen, vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’. We
werken een duidelijke procedure uit, met activatie van een digitaal meldpunt en
toepassing van GAS-boetes.
In samenspraak met Incovo communiceren we transparant over de huidige pijnpunten
van het containerpark. We monitoren de waterkwaliteit van onze beken en de
biodiversiteit in velden en bossen. We ondersteunen milieuvriendelijke landbouw en
promoten hun lokale producten via boerenmarkten en plattelandstoerisme. In
overleg met landbouw- en jachtverenigingen stellen we een plan op rond de
toekomstige invulling van weides, akkers en bossen als landbouwzone,
woonuitbreidingsgebied, natuurgebied, recreatieve zone en/of jachtgebied.
Ons integraal veiligheidsbeleid mikt zowel op het vermijden van reële incidenten als
het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel. We ondersteunen de KLMpolitiezone om bestaande veiligheidsplannen verder uit te rollen, met focus op het versterken van de rol van de wijkagent en het stimuleren van een
bewonersinformatienetwerk (BIN) via gemeentelijke app. We vermijden onverzorgd
uitziende plaatsen door regelmatig onderhoud (gebouwen, speelpleinen en
groenvoorziening) en snelle herstelling in voorkomend geval.
We voeren een actief drugs- en alcoholpreventiebeleid, ondersteund door jaarlijkse
preventiecampagnes met scholen, verenigingen en evenementorganisatoren.
Drugsgevoelige plaatsen worden extra opgevolgd.


5) Efficiënt, transparant en interactief beleid
Een gemeente dient geleid te worden als een bedrijf:zorgen dat de rekening klopt, dat
meerwaarde gecreëerd wordt en dat er tegelijkertijd geïnvesteerd wordt in
competenties en toekomstige groei. De beperkte financiële middelen dienen zo
efficiënt mogelijk ingezet te worden, enkel voor uitgaven die bijdragen tot de
gemeentelijke kernopdrachten. We kunnen schaalvoordelen realiseren door
intensievere samenwerking, o.a. met de overige gemeenten, bijvoorbeeld in de KLMzone, eerder dan een fusie na te streven die de afstand tussen burger en beleid vergroot.
We herbekijken en herwaarderen de rol en werking van alle overleg- en
adviesorganen, waarbij we op meer projectmatige basis de juiste
ervaringsdeskundigen raadplegen en feedback geven. Via transparante
besluitvorming en structurele participatiemogelijkheden versterken we de relatie
tussen burger en bestuur. Een jaarlijkse ‘Staten-Generaal voor de lokale economie’
bepaalt mee de prioriteiten op vlak van industrie, handel, landbouw en toerisme.
Ter voorbereiding van de meerjarenbegroting maken we een financieel masterplan
op, waarbij uitgaven en inkomsten kritisch gescreend worden. Specifiek herbekijken
we de relevantie van bepaalde belastingen, hoe de rentelast verder kan dalen en hoe
we subsidies meer doelgericht kunnen maken. Een specifieke subsidie-ambtenaar gaat
actief op zoek naar ondersteuningsmogelijkheden en trekt zo meer externe fondsen
aan van provinciale, Vlaamse, federale en Europese instanties.
Via een gerichte mix van digitale en andere communicatiekanalen zorgen we voor een
open, tijdige en laagdrempelige informatiedoorstroming, zowel over praktische zaken
(vb. geplande wegenwerken, acties, …) als over grotere beleidsthema’s (vb.
beslissingen gemeenteraad, financiële situatie van de gemeente, …). In het midden
van de bestuursperiode organiseren we een tussentijdse evaluatie van het gevoerde
beleid.