1. Een mensvriendelijk en sociaal Londerzeel

-     Groen wil een leeftijdsvriendelijke gemeente waar jongeren en ouderen actief betrokken worden bij het maatschappelijk leven en waar gebouwen, straten en pleinen toegankelijk zijn voor iedereen.

 • Elke buurt heeft nood aan een ontmoetingsplek, een speelruimte, een hondenweide.
 • Groen stimuleert samenwerking, ontmoeting en uitwisseling tussen jongeren en ouderen via de bibliotheek en cultuur.

 

Groen Londerzeel gaat voor een volwaardig sociaal beleid.

Het sociaal beleid moet een apart beleidsdomein zijn in de meerjarenplanning, maar de sociale reflex zal in elk beleidsdomein aanwezig te zijn. Iedere inwoner heeft recht op een menswaardig bestaan.

 Door zorgbuurten zetten we in elke deelgemeente in op buurtgerichte zorg. Met aandacht voor wat buurtbewoners nodig hebben aan ontmoeting en overleg. De gemeente regisseert mee het inschakelen van professionele zorg in het lokale netwerk. Zo kunnen zorgvragers langer in hun omgeving blijven en behouden zij het contact met het bekende sociaal weefsel. 

 • We organiseren enkele diensten op buurtniveau: regelmatig aanbieden van algemene dagelijkse levensverrichtingen (bv. pedicure,…), ontmoetingsplaats voor mantelzorgers,… 
 • De gemeente neemt de voortrekkersrol in de versterking van de eerstelijnshulp. Ze neemt de regisseursrol op en zorgt mee dat de professionele zorg zich inschakelt in het lokale netwerk.
 • In elk van onze deelgemeenten zijn organisaties werkzaam die mensen verbinden. Vrouwen- en mannenbewegingen, jongeren- en ouderenorganisaties, parochies, humanitaire organisaties, fanfares, koren, … We installeren een bewegingsraad in elke deelgemeente, deze kan mensen samenbrengen om hun ‘sociale knowhow’ te delen. De gemeentelijke diensten houden zo ook de vinger aan de pols om de vragen die hier komen te ondersteunen.
 • Talenten van jonggepensioneerden kunnen we optimaal benutten door hen in te zetten voor ondersteuning in bibliotheken, scholen, openhouden van cafetaria,…
 • Initiatieven als de buurttafels verder uitbouwen en ondersteunen.
 • Groen pleit voor een aanpak op maat van de individuele cliënt, via een kwalitatief, menselijk en zinvol activeringsbeleid. Daarom willen we zorgen voor automatische rechtentoekenning.
 • Wachtlijsten voor schuldbemiddeling willen we wegwerken of voorkomen. Dit door preventiever te werken en meer in te zetten op de begeleiding van de gezinnen om hun energiefactuur/waterfactuur te doen dalen.
 • Groen werkt mee een kader uit om de verborgen kinderarmoede in Londerzeel aan te pakken. Hierin gaat bijzondere aandacht naar kwetsbare jongeren.
 • We vinden het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan sport- en cultuur activiteiten en vinden daarom sociale tarieven voor vrijetijdsparticipatie belangrijk.
 • Groen pleit voor een verdere ondersteuning van de mantelzorgwerking. Dit mag zich echter niet enkel beperken tot het geven van geld.
 • We pleiten ervoor dat belangrijke momenten in het leven van mensen in eigen buurt kunnen gevierd worden (vb. afscheid, huwelijk,…). Daarom ijveren we voor een stille ruimte bij levenseinde vieringen omdat ook niet-gelovigen hun medemensen kunnen herdenken in eigen buurt, al dan niet in het kerkgebouw.