2. Een fiets- en wandelvriendelijke gemeente

 • Elke inwoner van Londerzeel, jong en oud moet zich veilig kunnen verplaatsen. De zwakke weggebruiker moet in de dorpskernen voorrang krijgen op alle andere verkeer en niet dienen als levend schild om het autoverkeer af te remmen. De weginrichting moet in die optiek uitgetekend en aangelegd worden naar het voorbeeld van fietsstraten.
 • Toegankelijkheid is een belangrijk aandachtspunt bij het in kaart brengen van de veiligheid van de wandel- en fietsroutes.
 • We willen zorgen voor meer fietsenstallingen in het dorp én bij de verschillende handelaren.
 • Ook voor de middenstand in de dorpskernen hebben we aandacht voor bereikbaarheid.
 • In elke deelgemeente worden de functionele fietspaden voor school- en werk- en winkelverkeer -waar mogelijk- in kaart gebracht, los van de autowegen.
 • Wandelpaden die toelaten luswandelingen te maken in en tussen de deelgemeenten.
 • Verder uitwerken van fietsverbindingen langs trage en verkeersluwe wegen. Met de provincie wordt er naar gestreefd Leirekensroute tot op de Moorhoek en tot het station te verlengen.
 • Optimaal benutten we de subsidies voor voet- en fietspaden van de hogere overheden.
 • Onze trage wegen zijn ook een toeristische troef, bijvoorbeeld het Trage Wegen netwerk ‘Valleien van de Molenbeken’ kan zo versterkt worden.
 • Peter en meterschap van fiets –en wandelwegen wordt georganiseerd zodat ze bruikbaar, proper en veilig blijven.
 • Groen Londerzeel wil een meldpunt voor gebreken aan fiets- en wandelwegen dat efficiënt wordt opgevolgd. Hierdoor worden zwarte punten, slechte aansluitingen, drempels,… weggewerkt.
 • Onderhoud van fiets- en wandelpaden moet ook prioritair zijn in de winter en lente.
 • Bij (her)aanleg van wegenissen werken we volgens het STOP-principe (stappers/trappers/openbaar vervoer/personenvervoer).
 • In de dorpskernen is meer aandacht nodig voor bereikbaarheid van de lokale handel. Dit door een veilige en aangename winkelomgeving.
 • Bij nieuwe woningbouwprojecten wordt de check ingebouwd om de gevolgen op mobiliteit, kinderopvang, scholen,… in te rekening brengen
 • Opwaardering van de stationsbuurt van Londerzeel is een belangrijk aandachtspunt. Aandacht voor voldoende en veilig parkeren. De gemeente moet hier het initiatief nemen en overleggen met De Lijn en NMBS om maatregelen op korte termijn uit te werken tot gebruik van het oude stationsgebouw en toegankelijkheid van de stationsomgeving.
 • Met de Lijn is overleg nodig om alle dorpskernen met toegankelijk openbaar vervoer met elkaar te verbinden.
 • Groen Londerzeel wil dat voor alle scholen de mobiliteit en veiligheid van de schoolomgeving in kaart gebracht en aangepakt wordt, zodat kinderen en ouders zich als zachte weggebruikers veilig kunnen verplaatsen.