3. Een groene en diervriendelijke gemeente

- Het afvalbeleid richt zich op bewustwording en voorkoming volgens het principe van “de vervuiler betaalt” en met beloning voor mensen die positief bijdragen (katoenen luiers, thuiscompostering).

- We brengen weer meer groen in de dorpskernen. Elke buurt heeft recht op een stukje groen voor ontmoeting, spelen, een hondenweide.

- Biodiversiteit (zoveel mogelijk soorten een kans geven) kan door de gemeente gestimuleerd worden door:

     * habitatbescherming

 Londerzeel kent nog heel wat mooie stukken natuur. De gemeente kan deze beschermen door ze een groene kleur te geven op het gewestplan, zo kunnen ze niet meer klakkeloos omgezet worden naar landbouw of industrie. De belangrijkste gebieden zijn de bossen in het noorden van Malderen en valleien van de Grote en de Kleine Molenbeek. In deze beekvalleien moet grasland beschermd worden want het kan een erg belangrijke rol spelen bij de bescherming tegen overstromingen.      

Bovendien kan de gemeente het openbaar groen als voorbeeldfunctie gebruiken in samenwerking met gespecialiseerde verenigingen zoals VELT, Natuurpunt  en de Bijenvrienden.

     * soortspecifieke subsidies

De afgelopen legislatuur werden subsidies afgeschaft die mensen aanmoedigden om plaats te laten voor bv. zwaluwen en knotwilgen. Deze subsidies zijn zinvol en moeten hersteld worden want enkele simpele maatregelen kunnen voor  bedreigde soorten een veilige thuishaven maken.

De subsidies helpen particulieren deze maatregelen te nemen en ze kunnen hierbij rekenen op de ondersteuning van de duurzaamheidsambtenaar.

       *Londerzeel kan rekenen op Natuurpunt dat meer dan 60ha natuur beheert. De gemeente kan deze werking logistiek ondersteunen, gemeentescholen maken gebruik van het educatief project van Natuurpunt dat de kinderen inzicht verschaft in de Londerzeelse natuur en het beheer ervan. Liever dan zelf natuur aan te kopen kan de gemeente  Natuurpunt steunen bij het verwerven van nieuwe  natuurgebieden.

 - ondersteuning natuurvriendelijke landbouw

       *Landbouwers die hun steentje bijdragen door natuurvriendelijke teeltwijzen worden hiervoor beloond, alsook de landbouwers die hun weides in de winter als overstromingsbuffer inschakelen. Dit in het kader van een systeem van getrapte buffering, waarbij de beken gecontroleerd overstromen in weides van zuid naar noord.

     *Bovendien worden opgelegde groenschermen gebruikt om de visuele en geluidsimpact van bedrijven/wegen zoveel mogelijk te verlagen.

- milieuhandhaving

       *Groen Londerzeel wil een doordacht vergunningenbeleid met permanent oog voor systematische controle van afgesproken voorwaarden. De politionele bevoegdheid van de milieu-ambtenaar wordt hierbij ten volle uitgespeeld.

        *Asbest : de asbest in de jeugdlokalen zijn reeds in kaart gebracht, maar nog niet in de scholen. Groen pleit voor acties hierrond op korte termijn.

De burger moet weten hoe hij asbest dient te verwijderen op een veilige manier. (Info van de provincie moet beter kenbaar  gemaakt worden)

      *Groen is voor de installatie van een meldpunt waar  24/7, anoniem, sluikstort, verkeerd omgaan met asbestafval,…  kunnen gemeld worden met de garantie dat dit ook effectief wordt opgevolgd.