4. Een ruimtelijk goed georganiseerde gemeente

-     Er komt een grote druk op de leefbaarheid van onze gemeente. Londerzeel is een economische kruispunt met tal van grote en kleine bedrijven. Een goed ruimtelijk structuurplan Londerzeel is hierbij van cruciaal belang. In de komende legislatuur moet de gemeente dit opmaken. We willen dat alle inwoners hierbij betrokken worden. Onze deelgemeenten worden overspoeld met appartementen. Groen Londerzeel pleit voor het niet aansnijden van woonuitbreidingsgebieden, maar het compenseren van deze gronden. Bij nieuwbouwprojecten moeten gemengde woonvormen mogelijk zijn en de integratie van een toegankelijk, gemeenschappelijk stukje groen voor spelen en ontmoeten moet verplicht worden voorzien.

  • Kangoeroewonen moet binnen en buiten de dorpskernen mogelijk gemaakt worden, dit kan door aangepaste bouwvoorschriften.
  • De aanbouw van een (tijdelijke) woonunit moet mogelijk zijn in tuinen en voortuinen om ouderen of zorgbehoevenden te laten ‘aanwonen’.
  • Bij inbreiding wordt gestreefd naar het tegelijk vergroenen van onze gemeente door de zinvolle invulling van de binnengebieden met aandacht voor groen, middenstand, horeca, cultuur.
  • Het is dus belangrijk eerst de bestaande woonkernen te verdichten door in deze projecten verschillende woonvormen toe te laten. Sociale woningen kunnen zo meer verspreid worden.
  • Voor extra bouwlagen in de kernen of bij openbaar vervoersknooppunten wordt compensatie betaald door de projectontwikkelaar. Deze inkomsten dienen om bij het niet aansnijden van woonuitbreidingsgebieden de eigenaren te compenseren. Tegelijk willen we de hoogte van gebouwen bekijken vanuit de leefbaarheid van de betreffende buurt.
  • Woningen in open bebouwing op grote stukken grond moeten herverkaveld kunnen worden.
  • Door het gebruik van de inventaris van monumenten, landschappen en bomen; kunnen we het bestaande patrimonium een duurzame plaats geven in het nieuwe dorpsweefsel.
  • Werken aan verkeersarme kernen, met parkeermogelijkheden aan de randen (bijvoorbeeld parking Colruyt ’s nachts open).
  • Autodelen moet geëvalueerd worden en slim uitgebreid, dit kan via Mobipunten bij de twee stations en in de andere dorpskernen: parkeerplaats, deelauto’s, deelfietsen, openbaar vervoer, elektrische oplaadpunten, fietsenstallingen op één plaats.
  • Londerzeel werd door de Vlaamse regering aangeduid als ‘Specifiek Economisch knooppunt’. De plannen voor de tram langs de A12 en de inrichting van het knooppunt in Londerzeel zijn in opmaak. Voor ons is het prioritair om nu ook de bruikbare terreinen langs de A12 aan te pakken die ingepalmd worden door bedrijven die hun voeten vegen aan milieu- en andere normen. Onze bedrijven die wel die moeite doen creëren werk in eigen streek. Goed voor de mobiliteit.