6. Een verdraagzame en solidaire gemeente

DIVERSITEIT kan voor onze gemeente een verbindende factor zijn, niet een polariserende.

 • Samenleven in diversiteit is een uitdaging: jong en oud, beperkt of niet, een vreemde achtergrond, iedereen verdient een menswaardig bestaan.
 • Het creëren van voldoende ontmoetingsplekken waar kan geluisterd, gespeeld, gepraat worden, draagt bij tot buurten waar mensen elkaar (leren) kennen en veilige omgeving.
 • Roterende zomerse autovrije weekends met optredens en ruimte voor het verenigingsleven.
 • Een dorpsfeest (met eettentjes uit alle hoeken van de wereld) voor verschillende nationaliteiten in Londerzeel met het achterliggende idee om elkaar beter te leren kennen op een positieve manier.

ONDERWIJS

 • Benutten van eigen schoolinfrastructuur buiten de schooluren en dit stimuleren bij het katholieke net.

 

- Scholen ondersteunen bij educatieve projecten die in gemeentelijk beleid kaderen:

                  * groen op school

                  * Veggiedag

                  * korte keten aankopen

                  * verkeersopvoeding

                  * jongeren en ouderen samenwerking

                  * afvalbeleid                                    

                  * zelfmoordpreventie

                  * vredeseducatie

                  * sport (scholenveldloop, schoolzwemmen)

                  * diversiteit

 

De gemeente moet als facilitator optreden om over de netten heen efficiënter met middelen om te

gaan en cohesie te bevorderen (vb opvang voor-na school en ondersteuning van de

“nieuwkomers”...).

 • De gemeente werkt een duidelijke visie uit ook in de scholen met de integratie van nieuwkomers zorgzaam te zijn: met respect voor andere culturen en religies, maar ook voor de eigen traditie.

 

 • Voor GTIL meer samenwerking met (technische) scholen in de buurt voor een optimaal aanbod en doorstroming van leerlingen op basis van talenten en interesses.

 

 • In samenwerking met andere buurgemeenten een scholenbeurs organiseren als ondersteuning voor de leerlingen die het basisonderwijs verlaten.

MIGRATIE:

 • Een warm onthaal voor asielzoekers.
 • Groen wil een centraal informatiepunt waarbij burgers die zich vrijwillig willen inzetten terecht kunnen met al hun vragen en ondersteund worden. Zij kunnen dichter bij de integratie van nieuwkomers staan dan de ambtenaren.
 • Met nieuwkomers willen we samen aan de slag gaan en actieve integratie promoten: de gemeente kan en moet dit ondersteunen. De lagere school speelt hierbij een belangrijke rol: via de kinderen kunnen we de ouders bereiken. School kan ook een weg zijn naar de invulling van vrije tijd.
 • Er wordt een coördinator aangesteld om al het aanbod voor nieuwkomers te bundelen.
 • We werken aan een goed onderbouwd en uitgewerkt ontwikkelingsbeleid met een zusterstad in het Zuiden.